CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 02-04-2018


1. Chức năng

1.1. Tham mưu Hiệu trưởng về công tác sinh viên;

1.2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác sinh viên theo quy định và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

2. Nhiệm vụ

2.1. Thực hiện nhiệm vụ tham mưu

- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên;

- Các chế độ chính sách cho sinh viên.

2.2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn

- Tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền

+Tổ chức triển khai công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống  cho sinh viên;

+ Tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động chính trị – xã hội, văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao và các hoạt động khác ngoài giờ lên lớp;

            + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên.

            - Công tác quản lý sinh viên

+ Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường, phối hợp với các khoa, bộ môn sắp xếp bố trí sinh viên vào các lớp sinh viên;

+ Tổ chức họp giao ban định kỳ giữa lãnh đạo nhà trường với đại diện sinh viên các lớp;

+ Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, công văn… liên quan đến công tác sinh viên;

+ Thống kê, tổng hợp và báo cáo số liệu, dữ liệu sinh viên; quản lý hồ sơ sinh viên.

- Công tác khen thưởng và kỷ luật

+ Thực hiện các thủ tục khen thưởng, kỷ luật đối với cá nhân và tập thể sinh;

+Theo dõi, đánh giá, xác nhận kết quả rèn luyện sinh viên theo từng học kỳ, năm học và toàn khóa học.

- Công  tác sinh viên nội, ngoại trú

+ Tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý sinh viên ngoại trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Phối hợp với các cấp chính quyền và cơ quan ở địa phương nơi trường đóng, xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho sinh viên; giải quyết kịp thời các vụ việc xâm hại đến quyền của sinh viên.

- Hỗ trợ và dịch vụ sinh viên

+ Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức cho sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học (NCKH), các cuộc thi Olympic, thi học thuật và các hoạt động khác  trong và ngoài trường;

+Tổ chức các hoạt động tư vấn về học tập, nghề nghiệp, việc làm, tâm lý cho sinh viên;

+ Tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kỹ năng sống, giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản, giáo dục pháp luật, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; hướng dẫn sinh viên chấp hành pháp luật và nội quy, quy định, quy chế… của nhà nước và nhà trường.

- Thực hiện các chế độ chính sách cho sinh viên

+ Hướng dẫn, thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định đối với sinh viên về học bổng, học phí, miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm và các chế độ khác có liên quan đến sinh viên;

+ Thực hiện tín dụng đào tạo, hình thành quỹ hỗ trợ học bổng và trợ cấp khó khăn cho sinh viên.

2.3. Công tác quản lý cán bộ

- Xây dựng kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên viên, người lao động;

- Quản lý, đánh giá chuyên viên, người lao động thuộc Phòng;

2.4. Các nhiệm vụ khác

- Thống kê, lưu trữ tài liệu, hồ sơ theo quy định và thực hiện các báo cáo theo yêu cầu;

- Quản lý và sử dụng tài sản được giao;

- Chủ trì việc điều tra, thống kê việc làm sinh viên sau khi tốt nghiệp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

2.5. Thừa lệnh Hiệu trưởng ký các văn bản, giấy tờ liên quan đến sinh viên được phân cấp, ủy quyền theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường./.

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN