Danh sách dự kiến sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2018 -2019

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 17-04-2019

Sinh viên xem và có ý kiến phản hồi tại Phòng Công tác Sinh viên trước ngày 24/4/2019./.


http://congtacsinhvien.hcmuc.edu.vn/img_data/files/DANH SACH MGHP dự kiến HOC KY 2 NAM HOC 2018 -2019.pdf

Từ khóa: