HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2019 - 2020

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 21-11-2019

Sinh viên cập nhật chính xác tài khoản ngân hàng BIDV cá nhân (không cập nhật STK của người khác) trên cổng thông tin sinh viên (sv.hcmuc.edu.vn) để bộ phận tài vụ (Phòng Hành chính tổng hợp) chi trả Học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2019 – 2020 trước ngày 31/12/2019.
 


http://congtacsinhvien.hcmuc.edu.vn/img_data/files/Quyết định và danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2019 - 2020.pdf

Từ khóa: