Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với sinh viên hệ chính quy trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 04-04-2018

Quyết định số 38/HD-ĐHVHHCM của Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh ngày 01/3/2016 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với sinh viên hệ chính quy của trường.

 


HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY

         I. Học phí và miễn, giảm học phí

   Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021 và hướng dẫn số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH về việc thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ.

1. Học phí

 Sinh viên hệ chính quy học theo hình thức đào tạo niên chế đóng học phí 10 tháng trong một năm học, học theo hình thức đào tạo tín chỉ đóng học phí theo số lượng tín chỉ, mức học phí theo niên chế hoặc tín chỉ do Hiệu trưởng quy định theo từng năm học trên cơ sở khung học phí của Chính phủ quy định.

2. Miễn, giảm học phí

   2.1. Đối tượng

a. Diện miễn học phí

-  Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005, pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng cụ thể:

  + Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B (sau đây gọi chung là thương binh).

   Sinh viên xem chi tết tại đây./.

Từ khóa: