Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 16-04-2018

Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy của Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện từ học kỳ II, năm học 2015 - 2016.

 


QUY CHẾ

Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

của Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 274 /QĐ-ĐHVHHCM  ngày 27/4/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  1. Quy chế này áp dụng đối với sinh viên hệ chính quy đang học tại Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh.
  2. Quy chế này quy định nhiệm vụ và quyền của sinh viên; khen thưởng và kỷ luật sinh viên; nội dung công tác sinh viên; hệ thống tổ chức, quản lý công tác sinh viên và tổ chức thực hiện.

Điều 2. Sinh viên

 1. Sinh viên được quy định tại quy chế này là người đang học chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy tại Trường.

2. Sinh viên là trung tâm của các hoạt động giáo dục và đào tạo của Nhà trường, được bảo đảm điều kiện thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền trong quá trình học tập và rèn luyện tại nhà trường.

Điều 3. Công tác sinh viên

1. Công tác sinh viên là một trong những công tác trọng tâm của Trường, bao gồm tổng thể các hoạt động giáo dục, tuyên truyền; quản lý; hỗ trợ và dịch vụ đối với sinh viên nhằm đảm bảo các mục tiêu của giáo dục đại học.

2. Công tác sinh viên phải thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Công tác sinh viên phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch trong các vấn đề có liên quan đến sinh viên.

* Xem thêm...

Từ khóa: