Quy trình đánh giá điểm rèn luyện

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 16-04-2018


Điều 15. Quy trình đánh giá điểm rèn luyện dành cho sinh viên chính quy 

1. GVCN, CVHT và Ban cán sự lớp tổ chức phổ biến công tác đánh giá kết quả rèn luyện đến sinh viên trong lớp;

2. Sinh viên tự đánh giá vào phiếu đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên;

3. GVCN, CVHT và ban cán sự lớp tổ chức họp toàn thể lớp để đánh giá theo đúng thời gian quy định;

4. Các lớp nộp biên bản họp, phiếu đánh giá rèn luyện và các văn bản khác (nếu có) cho thư ký khoa ( giáo vụ khoa);

5. Hội đồng cấp Khoa Họp để xem xét, điều chỉnh và xác nhận kết quả rèn luyện và gửi kết quả về Phòng CTSV;

6. Hội đồng cấp Trường họp để xem xét, điều chỉnh công nhận kết quả rèn luyện và công bố trên Website Trường.

 

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN