THÔNG BÁO ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2019

Ngày đăng: 12-11-2018 04:11:19

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên năm 2019 

Xem thêm

Thông báo về việc mua BHYT bắt buộc đối với sinh viên hệ chính quy năm 2018

Ngày đăng: 02-04-2018 07:04:30

Tất cả sinh viên hệ chính quy đang học tại Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh chưa mua BHYT năm 2018, phải mua

Xem thêm