Thông báo về việc mua BHYT bắt buộc đối với sinh viên hệ chính quy năm 2018

Ngày đăng: 02-04-2018 07:04:30

Tất cả sinh viên hệ chính quy đang học tại Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh chưa mua BHYT năm 2018, phải mua

Xem thêm
  • 1
  • 2