Thông báo về việc mua BHYT bắt buộc đối với sinh viên hệ chính quy năm 2018

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 02-04-2018

Tất cả sinh viên hệ chính quy đang học tại Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh chưa mua BHYT năm 2018, phải mua bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định của Nhà nước.

 


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

__________

 

Số:    47     /TB-ĐHVHHCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày  30   tháng  3  năm  2018

THÔNG BÁO

Về việc mua bảo hiểm y tế bắt buộc

đối với sinh viên hệ chính quy năm 2018

 

Kính gửi:

 

 - Lãnh đạo các Khoa, Phòng

- Giáo viên chủ nhiệm, sinh viên các lớp

 

Căn cứ Luật số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHYT); quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế;

Căn cứ Công văn số 1682/BHXH-QLT ngày 09 tháng 8 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thu BHYT học sinh, sinh viên (HS-SV) năm học 2017 - 2018;

Căn cứ Công văn số 1828/BHXH-QLT ngày 31 tháng 8 năm 2017 của HSSV Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn bổ sung BHYT HSSV năm học 2017 – 2018;

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-ĐHVH HCM ngày 21/7/2011 kèm theo Quy định về Y tế học đường của sinh viên do Hiệu trưởng ký ban hành và Quyết định số 900/QĐ-ĐHVH tp.HCM ngày 18/12/2015 của Hiệu trưởng kèm Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên;

Thực hiện theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường;

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc mua BHYT bắt buộc đối với sinh viên năm 2018 như sau:

1. Đối tượng thực hiện

Tất cả sinh viên hệ chính quy đang học tại Trường chưa mua BHYT năm 2018, phải mua bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định của Nhà nước.

2. Mức đóng BHYT bắt buộc của các tháng còn lại trong năm 2018 như sau:

Mức 1: 08 tháng  - Đối với tất cả sinh viên đang học năm thứ 1,2,3

- Số tiền đóng:  327.600 đồng. ( Ba trăm bai mươi bảy ngàn sáu trăm đồng)

- Thời hạn thẻ: từ 01/05/2018 – 31/12/2018

Mức 2: 05 tháng  - Đối với tất cả sinh viên năm cuối

- Số tiền đóng:  204.750 đồng. (hai trăm lẽ bốn ngàn bảy trăm năm mươi đồng)

- Thời hạn thẻ: từ 01/05/2018 – 30/9/2018

3. Thời gian và địa điểm nộp tiền bảo hiểm y tế bắt buộc

- Thời gian nộp: Từ ngày 02/4/2018  đến hết ngày 20/4/2018.

- Phương thức nộp tiền: tiền mặt.

- Địa điểm nộp: Cơ sở 1 tại Phòng Tài vụ, Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh.

                             Cơ sở 2: Nộp cho Phòng Tài vụ tại VP Ban quản lý KTX CS2

          Lưu ý: - Sinh viên đi thực tập nộp tiền vào tuần từ  ngày 02/4/2018 – 06/4/2018

                           - Sinh viên các lớp đang học nộp tiền từ ngày 16/4/2018 – 20/4/2018

4.  Phân công thực hiện:

- Phòng Công tác sinh viên phối hợp với các đơn vị chuyên môn trong trường triển khai công tác này đến sinh viên. (Cung cấp danh sách sinh viên, thông báo, thẻ……)

- Lãnh đạo các Khoa nhắc nhở GVCN  triển khai và hướng dẫn thông báo này đến tất cả sinh viên lớp mình biết để thực hiện.

- Phòng Tài vụ thu tiền, chuyển tiền mua bảo hiểm y tế cho sinh viên theo thông báo và theo quy định.

- Giáo viên chủ nhiệm chủ trị họp lớp hướng dẫn cụ thể cho sinh viên biết, thực hiện các chế tài  do nhà trường đưa ra đối với sinh viên.

- Ban cán sự lớp nhận thông báo, danh sách sinh viên chưa đóng tiền để thông báo cho lớp biết.

5. Những biện pháp chế tài đối với sinh viên không tham gia BHYT bắt buộc.

Bảo hiểm y tế là bảo hiểm bắt buộc tất cả sinh viên phải tham gia. Vì vậy, sinh viên không tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc là vi phạm quy chế của nhà trường và quy định của pháp luật, nhà trường sẽ áp dụng các biện pháp chế tài, cụ thể các chế tài sau:

  •  Sinh viên đóng bảo hiểm y tế chậm sau 01 ngày quy định của thông báo bị trừ 05 điểm rèn luyện vào mục 2.1 trong phiếu đánh giá kết quả rèn luyện.
  • Sinh viên không tham gia bảo hiểm y tế trong học kỳ nào sẽ  bị hạ 01 bậc rèn luyện trong bảng đánh giá rèn luyện của từng học kỳ và bị kỷ luật mức khiển trách trước toàn trường và ghi vào học bạ khi ra trường.
  • Tập thể lớp nào có sinh viên không tham gia BHYT thì không được xem xét bất cứ danh hiệu thi đua nào, không đưa vào diện xem xét cấp các loại học bổng nếu có.
  • Trường hợp vi phạm nặng hơn sẽ bị tạm dừng học theo quy định.

Đây là chủ trương quan trọng, kính đề nghị các đơn vị, quý thầy cô giáo và sinh viên của nhà trường nghiêm túc phối hợp và thực hiện./.

                Trân trọng cám ơn.

Nơi nhận:   

- Ban Giám hiệu;

- Phòng Tài vụ;

- Phòng Công tác sinh viên;

- Các khoa, bộ môn;

- Các lớp hệ chính quy;

- Lưu: VT, HCQT(Tơ).

                  TL. HIỆU TRƯỞNG

          Trưởng Phòng CTSV

( Đã ký)

               Nguyễn Thị Hồng Sinh

Lưu ý: Đối với SV đã có thẻ BHYT bắt buộc thuộc các nhóm đối tượng theo quy định (thân nhân sĩ quan quân đội nhân dân, công an nhân dân, cơ yếu), SV thuộc hộ nghèo, cận nghèo,… thì không phải mua thẻ bảo hiểm y tế tại Trường. Những trường hợp trên phải chứng minh cụ thể bằng cách photocopy thẻ BHYT còn hạn sử dụng của năm 2018 nộp cho lớp trưởng kèm theo danh sách gửi về Tổ Y tế Trường để tổng hợp. Thời gian chậm nhất nộp thẻ BHYT (bản photo) năm 2018 vào ngày 15/4/2018.

Mọi chi tiết phản ánh, thắc mắc về việc mua BHYT sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Công tác sinh viên, Tổ Y tế.

 

Từ khóa: