Thông báo về việc nắm bắt tình hình sinh viên

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 26-04-2018


         BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

              TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA

               THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

                    _________________

 

             Số:  56   /TB-ĐHVHHCM

   

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                         __________________________

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày  26  tháng  4  năm  2018

 

 

THÔNG BÁO

Về việc nắm bắt tình hình sinh viên

          Hiện  nay,  ở xung quanh khu vực các trường học, công viên và rãi rác khắp nơi trên địa bàn của Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện một nhóm người là tự xưng là thành viên của “ Hội Thánh Đức Chúa Trời” để tuyên truyền, lôi kéo mọi người đặc biệt là đối tượng sinh viên, học sinh tham gia “ Hội”.

          Đây là hoạt động truyền đạo trái phép, Nhà trường yêu cầu sinh viên chú ý tránh tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là nhóm người tự xưng là thành viên của “ Hội Thánh Đức Chúa Trời”.

          Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm, giáo viên chủ nhiệm lớp, Ban quản lý ký túc  xá  đặc biệt quan tâm, theo dõi giám sát và nắm bắt tình hình trong sinh viên để kịp thời ngăn chặn.

          Đề nghị tất cả viên chức, người lao động, sinh viên nêu cao tinh thần cảnh giác không nên nghe và làm theo những điều không chính thống ảnh hưởng đến công việc, học tập và sinh hoạt.

          Mọi phản ánh xin liên hệ: Phòng công  tác sinh viên: 02835190275

 - Bảo vệ cơ sở 1: 028-35125678; bảo vệ cơ sở 2: 028-36204385

 - Công an Phường Phước  Long A, quận 9: 028-38978421

 - Công an Phường Thảo Điền, quận 2: 02835190012

                                                                 KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                     ( Đã ký)

                                                                                                                                                                 LÂM NHÂN

 

Từ khóa: